Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

jesteś na: Strona głównaNasi absolwenci

 

 

 

 

Prof.zw.dr hab. Józef Kuźma 

 

Urodzony 30 listopada 1935 roku w Łososinie Dolnej. Tutejszą szkołę podstawową ukończył w 1948 roku. Absolwent Sankt Petersburskiego Agrarnego Uniwersytetu w latach 1953 - 1958. Studia pedagogiczne ukończył w Ośrodku Ministrestwa Oświaty w Warszawie w latach 1962 - 1963. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie w 1969 roku, stopień doktora habilitowanego w zakresie ekonomii rolnictwa - andragogiki rolniczej w Akademii Rolniczej w Krakowie w 1974 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych otrzymał w 1984 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1996 roku. Opublikował ogółem 18 książek i prac zbiorowych oraz 165 artykułów i rozpraw o tematyce andragogicznej, pedeutologicznej, oraz pedagogiki społecznej. Z ważniejszych książek można wymienić: Wpływ upowszechniania wiedzy rolniczej na postęp w gospodarstwach chłopskich. PWRiL Warszawa 1972 /praca doktorska/, Drogi i czynniki efektywnego upowszechniania wiedzy i postępu rolniczego. Zeszyty naukowe AR Kraków, nr18/1974 /rozprawa habilitacyjna/, Doradztwo rolnicze. PWN Warszawa 1986, 1988, Optymalizacja systemu pedagogicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli. PWN Warszawa-Kraków 1993. Nauczyciele Przyszłej szkoły. Wydawnictwo Naukowe AP Kraków 2000. Był promotorem 11 prac doktorskich i 160 magisterskich.
Prof. Stosur Jerzy

Urodzony 16 lipca 1937 roku w Jakubkowicach (obecnie Łososina Dolna). Uczęszczał do tutejszej szkoły podstawowej, którą ukończył w 1950 roku. Następnie podjął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
W 1964 roku wyemigrował do USA.Tam też pracował jako doradca dwóch byłych prezydentów USA Ronalda Reagana oraz Bila Klintona, zajmując się sprawami ropy naftowej. Obecnie Profesor Jerzy Stosur pracuje na uniwersytecie waszyngtońskim. Kilka lat temu uczestniczył w konferencji na temat problemów energetycznych organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Prof. dr hab. płk. Tadeusz Kmiecik

Urodzony 4 sierpnia 1935 roku w Łososinie Dolnej, gdzie ukończył szkołę podstawową.W 1953 roku rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Piechoty im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.W latach 1966 - 1970 studiował w Wojskowej Akademii na wydziale Historycznym. Po obronie w 1985 roku pracy doktorskiej przeniesiony do Centrum Doskonalenia Oficerów w Warszawie. Przygotował rozprawę habilitacyjną na temat: "Polskie lotnictwo wojskowe w latach 1945 - 1962". Z dniem 1 października 2002 roku zostaje powołany na stanowisko kierownika Zakładu Historii Wojskowej w instytucie Historii na wydziale Filologiczno-Historycznym Pomorsiej Akademii Pedagogicznej. 19 kwietnia 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński nadaje Płk. Tadeuszowi Kmiecikowi tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. 
Opublikował 2 książki, m.in. "Kształcenie kadr technicznych polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1918 - 1967". Ponadto 32 artykuły i szkice kartograficzne przeznaczone do Atlasu na temat drugiej wojny światowej. Był promotorem prac magisterskich a taże przewodu doktorskiego.